REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1

DEFINICJE
Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.pvision.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów lub Usług.
6. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, soczewki korekcyjne.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 ze zm.).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
10. Właściciel Sklepu – Marek Przyborek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Marek Przyborek Perfect Partners z siedzibą w Łomiankach, pod adresem: ul. Chopina 49 B, 05-092 Łomianki, NIP: 5840961218, REGON: 142427903.
11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 P

OSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy Perfect Vision dostępny pod adresem http://www.pvision.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego na warunkach podanych w opisie Towaru.
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień;
2) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary, oraz 3) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
7. Sklep za zgodą Klienta zaznaczoną bezpośrednio na stronie www.pvision.pl przy składaniu Zamówienia, przesyła Informacje handlowe oraz ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Sklepu do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

§ 3

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
1) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows;
2) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz 3) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

§ 4

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową www.pvision.pl.
2. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.pvision.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
3. Wybór przez Klienta zamawianego Towaru (w tym jego rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
4. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
1) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
2) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
3) numeru telefonu, oraz
4) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
6. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary.
7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
10. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
1) Przedmiot Umowy Sprzedaży;
2) Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary
3) Koszt dostawy,
4) Wybraną metodę płatności,
5) Oczekiwany czas dostawy.
11. Wysłanie przez Klienta Zamówienie stanowi złożenie Właścicielowi Sklepu oferty kupna zamówionego Towaru zgodnie z treścią niniejszego regulaminu. Oferta jest wiążąca dla Klienta jeśli Właściciel Sklepu niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
12. Po złożeniu Zamówienia do Klienta na podany przez Klienta w procesie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, zostanie wysłana wiadomość e-mail wskazująca wszystkie istotne elementy tego Zamówienia. Jeśli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość email z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Właściciela Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 11 powyżej. Właściciel Sklepu ma 48 godzin na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od chwili potwierdzenia przez Właściciela Sklepu otrzymania Zamówienia). W przypadku, w którym Właściciel Sklepu nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Właścicielem Sklepu nie zostaje zawarta, a wszelkie przyjęte płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 7 Regulaminu.
13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, o której mowa w ust. 12 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
14. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
15. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
16. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym.
17. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.
18. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
19. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z
prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary osobom trzecim.
20. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

§ 5

CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła; nie zawierają kosztów dostawy.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: o za pobraniem – płatne gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru (dodatkowy koszt 15 zł) lub w kasie punktu odbioru osobistego o przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu podane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej po zarezerwowaniu Towaru; na przelewie w polu „Tytułem” należy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przelewu; o przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po zaksięgowaniu przelewu. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych o kartą płatniczą – (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez system PayU. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
4. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia można znaleźć w na stronie internetowej www.pvision.pl w zakładce „Pomoc” „Czas realizacji zamówienia”.
5. Koszty związane z poszczególnymi formami płatności określa Cennik Transportu dostępny na stronie internetowej www.pvision.pl w zakładce „Koszty i sposoby dostawy”.
6. W przypadku niektórych rodzajów Towarów Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.
7. Dokonując zapłaty za Towar Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura (papierowa lub w wersji elektronicznej), wedle wyboru Klienta.

§ 6

KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

1. Przy każdym oferowanym Towarze podany jest orientacyjny czas jego wysyłki. Informacja wskazuje ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki.
2. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych Towarów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Właściciel Sklepu kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta.
3. Termin dostarczenia Towaru do Klienta to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Właściciela Sklepu.
4. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
5. Dopuszcza się również możliwość osobistego odbioru Towarów w przypadku wybrania takiego sposobu dostawy. Odbiór osobisty następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail o możliwości odbioru zamówionego Towaru ze wskazanego przez Klienta salonu, wytypowanego z listy dostępnej na stronie www.pvision.pl. Towar nieodebrany w terminie zostaje odesłany do magazynu a zamówienie zostaje anulowane.
6. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia i są dostępne. Koszty dostawy ponosi Klient.
7. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych Towarów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach pvision.pl, Właściciel może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

§ 7

GWARANCJE I REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.pvision.pl.
2. W przypadku gdy stwierdzono wady Towaru podlegające warunkom gwarancji Towar należy odesłać na adres Perfect Vision, ul. Gagarina 9, 00-754 Warszawa, lub dostarczyć osobiście do jednego z Salonów Perfect Vision mieszczącego się w Warszawie (adresy punktów dostępne na stronie internetowej www.pvision.pl.), po wcześniejszym wypełnieniu formularza „Zgłoszenie reklamacyjne” dostępnego na stronie internetowej www.pvision.pl. w zakładce „Pomoc” (wstawić link). Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na stronie internetowej www.pvision.pl pod hasłem „Gwarancja na produkty” w zakładce „Pomoc”.
3. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Właścicielem Sklepu pod nr telefonu + lub pod adresem e-mail sklep@pvision.pl w celu wyjaśnienia sprawy
5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres email sklep@pvision.pl
6. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
7. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

§ 8

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail sklep@pvision.pl
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

§ 9

ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Chopina 49 B, 05-092 Łomianki lub za pomocą adresu e-mail sklep@pvision.pl. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest dostępny na stronie internetowej www.pvision.pl w zakładce „Dokumenty”.
2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku: 1) świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przeciwnym razie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres Sklepu tj.: ul. Chopina 49 B, 05-092 Łomianki.
6. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
7. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
8. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.
9. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
10. Jeśli na zwrócony Towar wystawiona była faktura VAT Sklep wystawi fakturę korygującą, która zostanie wysłana do Klienta w formie elektronicznej.

§ 10

POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
2) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu;
3) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu);
4) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku;
5) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail sklep@pvision.pl.
3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Wersja z dnia 7 września 2017 r.